Vedtægter for Foreningen Enhedslisten Lolland

Hent printvenlig version her

(åbner som pdf  i nyt vindue).

Disse vedtægter er gældende fra den 23. 10. 2018 

§ 1. Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er Enhedslisten Lolland og er en lokalafdeling af Enhedslisten – De Rød-Grønne

§ 2. Formål. 

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten på Lolland for socialistisk repræsentation i Lolland kommune, region Sjælland og folketinget.

 

§ 3. Medlemskab. 

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål, og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved henvendelse til kontaktpersonen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.

 

Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Lolland kommune er automatisk medlem i Enhedslisten Lolland. Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Der afholdes medlemsmøde mindst 4 gange årligt. Medlemsmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutninger om politiske opgaver.

 

Alle medlemmer får på mail tilsendt mødeindkaldelser til bestyrelsesmøder for et halvt år af gangen, referater kan læses på hjemmesiden, mødeindkaldelse til Generalforsamling og medlemsmøder sendes særskilt.

 

Hvis et medlem ikke har mulighed for eller lyst til at få elektronisk post, fremsendes mødeindkaldelser og forrige referater med almindelig post.

 

§ 4. Generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes, Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger, referatet underskrives af referent og et bestyrelsesmedlem.

 

Dagsordensforslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i årets 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent.

Aflæggelse af beretning for Enhedslisten Lolland.

Indkomne forslag til behandling og vedtagelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, kassere og suppleanter, der er på valg.

Godkendelse af revideret regnskab.

Valg af 1 revisor.

Eventuelt.

 

Desuden kan der være følgende punkter:

Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.

Urafstemning om folketingskandidater på landsplan.

Valg af lokal folketingskandidat, valget er gælder for en generalforsamlingsperiode.

Valg af kandidater til kommunalbestyrelse og regionsråd.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt, med angivelse af dagsorden, ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående på mail/post med angivelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling med 10 dages varsel.

 

§ 5. Afdelingsbestyrelsen. 

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.

 

Afdelingsbestyrelsen består af 5. medlemmer, hvoraf det ene medlem er en af generalforsamlingen valgt kasser. Alle valg er 2. årige. 3. bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2. vælges i ulige år.

 

Derudover vælges 1-3 suppleanter som første, anden og tredje suppleant.

Suppleanter vælges for 2 år.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen. Udebliver et bestyrelsesmedlem i valgperioden 2. gange uden afbud, indtræder 1. suppleanten i dennes sted for resten af perioden.

Suppleanter kan supplere i bestyrelsen på bestyrelsesmøder, hvis der er frafald af bestyrelsesmedlemmer. Hvis dette sker, skal det fremgå af referat.

 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson blandt afdelingsbestyrelsen eller bestyrelsessuppleanter.

 

Afdelingsbestyrelsen holder møde en gang om måneden eller oftere, hvis der er behov herfor. Kasserne informerer bestyrelsen om udgifter, indtægter og kassebeholdning i perioden fra sidste bestyrelsesmøde.

 

Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

 

Optagelse af lån, samt køb og salg pantsætning af aktiver kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen.

 

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der fra alle møder, der afholdes i Enhedslisten Lolland, udarbejdes referat.

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelse, og folketing. 

Kandidater for Enhedslisten Lolland skal være medlem af Enhedslisten. Personer, der er opstillet af Enhedslisten Lolland, er ansvarlige overfor Enhedslisten Lolland for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Lolland og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet i bestyrelsen. Ved uenighed mellem de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten Lolland.

 

Ved kommunevalg skal der altid på valgaftenen være en forhandlingsdelegation bestående af mindst 2. af de opstillede kandidater tilstede hvor partierne samles (valgcafe eller lignende) når de første valgresultater fremkommer.

 

§ 7. Tegningsregler. 

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kasserer og kontaktperson.

 

Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem, eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån samt køb og salg og pantsætning af aktiver tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten. 

 

§ 8.Foreningens formue. 

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreninger skal respekteres.

 

Afdelingen får sine midler fra:

Medlemskontingent.

Partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt eller udpeget af afdelingen. Midler fra det offentlige på beregning af stemmetal.

Indsamling og frivillige bidrag.

 

§9. Regnskab. 

Afdelingens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kasserer udfærdiger regnskab i god tid, hvorefter dette revideres af den valgte revisor inden forelæggelse på generalforsamlingen.

 

§10. Vedtægtsændring. 

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

 

§11. Opløsning

Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger/ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

 

§ 12. Partiskat. 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af deres vederlag til lokalafdelingen. Afdelingen kan godkende reduktion i partiskatten svarende til 1/3 af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat arbejdstid.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt 3F Maribo den 03.02. 2018 med ændring af 23.10.2018.

© 2018 Dansk InfoDesign